8.2.11

DAFTAR PUSTAKA

1.       ‘Aidh Al Qorni, SIFAT SHOLAT NABI SAW ; Seakan-akan Engkau Sholat Bersama Beliau SAW, Solo : WIP, Cet.3, 2006.
2.       Ibnu Hajar Al-Asqalani, BULUGHUL MARAM, Jilid 1 dan 2, Bandung : CV Diponegoro, Cet. 22, 1999.
3.       Ibnu Katsir,  TAFSIR IBNU KATSIR, Jilid 1-7, Bogor : Pustaka Imam Syafi’I, 2003
4.       Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf An Nawawi, Tarjamah RIADHUS SHALIHIHN, Jilid 1 dan 2, Bandung : Al Ma’arif, Cet.1, 1986.
5.       Imam Ahmad Ibnu Hanbal, BETULKANLAH SHALAT ANDA,   Jakarta : Bulan Bintang, Cet.1, 1974.
6.       Imam Jalaludin As Suyuthi, ASBABUN NUZUL ; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al Quran, Bandung : CV Diponegoro, Cet.12, 1990.
7.       Muhammad Fuad Abdul Baqi, AL LU’LU’ WAL MARJAN ; Himpunan Hadits Shahih Yang Disepakati Bukhari dan Muslim, Jilid 1, Surabaya : PT Bina Ilmu, Cet.1, 1996
8.       Muhammad Nashiruddin Al-Bani, SIFAT SHALAT NABI SAW Menurut Sunnah yang Shahih, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, Cet.2, 2006.
9.       Munawar Chalil, KEMBALI KEPADA AL QUR’AN DAN AS SUNNAH, Jakarta : PT Bulan Bintang, Cet.9, 1993.
10.   Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthany, ENSIKLOPEDI SHALAT ; Menurut AL Qur’an dan As Sunnah, Jilid 1 dan 2, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Cet.1, 2006.
11.   Sayyid Sabiq, FIQIH SUNNAH, Jilid 1-2,  Bandung : PT Al-Ma’arif, Cet.23, tt.
12.   Terjemahan NAILUL AUTHAR ; Himpunan Hadits-Hadits Hukum (BUSTANUL AHBAR), Jilid 1 dan 2, Surabaya : PT Bina Ilmu, Cet. 3, 2001.